Партнери
    Вхід на сайт   >>
Розгорнути меню

підписати
відписати
  Головна » Наші статті » Історія в деталях
«Київський Єрусалим» сто років тому, або декілька слів про найважливішу доброчинну установу при Лук’янівському храмі
12 January 2012 19:57

З давніх часів Київ – «мати міст руських» – завжди виділявся міцними традиціями меценатства, великими та дуже корисними доброчинними закладами. Помітну роль у допомозі нужденним відігравали й православні громади.

Зокрема, парафія церкви Святого Федора на Лук’янівці (ріг вулиць Овруцької та Багговутівської) щиро опікувалася турботою про бідних мешканців місцевості, насамперед про дітей з незаможних родин та сиріт. Із цією метою при церкві було створено Лук’янівське дамське попечительство про бідних (офіційно зареєстроване у 1906 році), в діяльності якого брали енергійну участь парафіянки зі значними статками та їхні чоловіки. Неодмінними членами ради попечительства були настоятель, псаломщик та титар Федорівського храму.

Школа домоводства задля оздоровлення моральності на Лук’янівці

Одна з чималих земельних ділянок на Лук’янівці площею понад 5000 квадратних сажнів (більш ніж 2 га) належала інженерові та громадському діячеві Олексію Федоровичу Якубенку. У квітні 1907 року було оформлено дарчий запис, відповідно до якого садиба Якубенка перейшла у власність Лук’янівського дамського попечительства. Частину цієї нерухомості інженер запропонував продати, а за отримані кошти збудувати на ділянці, яка залишиться, приміщення практичної жіночої школи домоводства, котра мала бути створена в пам’ять про батьків Якубенка. Подібний заклад призначався для сприяння загальному оздоровленню моральності на Лук’янівці, – на той час вона являла собою кримінальну околицю, і це дуже негативно позначалося на долях дівчат із малозабезпечених сімей.

Попечительство із вдячністю прийняло подарунок. Все було зроблено так, як запропонував інженер Якубенко. Упродовж 1908–1910 років на провулку, що прилягав до садиби (його назвали Якубенківським) було зведено двоповерховий із підвалом цегляний будинок для школи, у проектуванні якого брав участь сам дарувальник. У березні 1911 року відбулося офіційне затвердження статуту Києво-Лук’янівської жіночої практичної школи домоводства та створено наглядову раду з виборних осіб; того ж місяця заклад було урочисто освячено й відкрито. До складу наглядової ради увійшов настоятель церкви Св. Федора протоієрей Ісаакій Тарасевич, він же викладав у школі Закон Божий.

Випускниці отримували звання «домоводка» з відповідним посвідченням

Згідно зі статутом, до Школи домоводства приймали дівчаток без різниці соціального стану, православного сповідання, не молодших за 13 і не старших за 15–16 років, із початковою освітою. У статуті зазначалося: «Воспитание в школе, помимо укрепления в учащихся религиозного чувства, любви к родине и общих нравственных начал, должно иметь ближайшею задачею, сообразно цели, развитие в ее питомцах качеств, необходимых в предстоящей им деятельности на сельскохозяйственном поприще». У відповідності з цими міркуваннями, школа здійснювала практичне навчання дівчат садибному господарству та домоводству разом із молочним господарством, скотарством, птахівництвом, городництвом, кулінарним мистецтвом, пральною справою, шиттям, рукоділлям тощо. Ученицям викладали також садівництво, Закон Божий, співи, вчили письму, лічбі та природознавству. Курс навчання був розрахований на три роки. По його закінченні та після трирічного стажування випускниці отримували звання «домоводка» з відповідним посвідченням.

Штатна чисельність учениць складала 30 осіб. Заняття тривали 8 годин щодня; учениць возили на екскурсії до зразкових господарств, на молочні ферми, сільськогосподарські виставки тощо.

Було передбачено як повне утримання (пансіон) вихованок, так і навчання у школі без проживання. За частину пансіонерок платили їхні родичі, але багато з них одержували благодійну допомогу від приватних жертвувателів або Лук’янівського Дамського Попечительства. Навчання було цілком безкоштовним.

Щоправда, заклад існував недовго

Чимало дівчат завдяки зусиллям Школи домоводства отримали гідну підготовку до ведення міського чи сільського господарства, стали матерями міцних та моральних родин. Щоправда, заклад існував недовго. У 1919-му в Україні було скасовано приватну благодійність, майно релігійних та доброчинних установ перейшло у власність держави. Шкільну споруду перетворили на звичайний дитячий будинок у мережі установ соцзабезу.

Будівля колишньої Школи домоводства збереглася до нинішнього часу (Якубенківський провулок з 1955 року називається вулицею Тропініна). В останні десятиліття дім використовувався для потреб, далеких від первинного призначення. Між тим православний духовний центр Лук’янівки – парафія Федорівської церкви, зруйнованої у 1930-і роки – переживає нині своє відродження; у віднайдених археологами храмових підмурках закладено капсулу на честь майбутнього відтворення святині. Тож було б доцільно відродити й найважливішу доброчинну установу при Лук’янівському храмі – приміром, у вигляді духовно-просвітницького центру в стінах історичної шкільної будівлі. Адже турбота про виховання «общих нравственных начал» є у теперішній момент, мабуть, не менш актуальною, ніж сто років тому.

***

У державному архіві міста Києва збереглася і дарча на садибу в центрі міста Олексія Якубенка:

«Державний архів міста Києва

Фонд 44 (Нотаріус А. Ф. Плятер). – Опис 1. – Справа 365.

Актова книга угод на нерухомість за 1907 рік, частина І.

С.28–30.

№ по порядку

25

№ реєстра

3125

СОДЕРЖАНИЕ АКТА

Тысяча девятьсот седьмого года апреля двадцать восьмого дня явились к Киевскому нотариусу графу Александру Фаддеевичу Плятер в контору его находящуюся на Николаевской улице в доме № 3лично ему нотариусу известные и к совершению актов законную правоспособность имеющие Протоиерей Григорий Яковлевич Прозоров –живущий в городе Киеве в здании Реального училища действующий от имени Инженера надворного советника Алексея Федоровича Якубенко, на основании в подлиннике предъявленной доверенности его, явленной в Императорском Российском консульстве в Веве и Женеве третьего – шестнадцатого апреля сего года, за № триста пятьдесят девятым, и председательница Совета Лукьяновского Дамского попечительства о бедных при церкви Св. Феодора в городе Киеве, жена купца Екатерина Ивановна Иогансон, избранная в это звание протоколом общих собраний, состоявшихся шестого марта тысяча девятьсот пятого года и пятого сентября тысяча девятьсот шестого года, живущая в городе Киеве по Татарской улице в доме № 37, действующая от имени прописанного выше Лукьяновского Дамского попечительства на основании доверенности данной ей советом того попечительства, явленной у него нотариуса восемнадцатого апреля сего года за № две тысячи девятьсот девяносто первым и в силу протокола общего собрания от пятого сентября тысяча девятьсот шестого года, и при приглашенных ими лично нотариусу известных свидетелях: отставном подпоручике Александре Юльяновиче Лещинском и отставном старшем писаре Петре Феликсовиче Янковском, живущих в городе Киеве: первый по Назарьевской улице в доме № 15, а второй по Мало-Владимирской улице в доме № 21, объявили, что совершают дарственную запись, по которой Григорий Яковлевич Прозоров в силу прописанной выше доверенности, из состава доверителю его Алексею Федоровичу Якубенко принадлежащего недвижимого имущества, состоящего в городе Киеве Лукьяновского участка по установленному проезду, ныне Овруческая улица с Боговутовской улицы на Юрковскую дорогу, ныне Нагорная улица, заключающегося в усадебной земле, доставшегося ему Якубенко покупкою от вдовы надворного советника Александры Дмитриевны Зейферт по купчей крепости, утвержденной восьмого июня тысяча восемьсот девяностого года по реестру выписям за № девятьсот шестидесятым и по вводу во владение совершенному семнадцатого июля тысяча восемьсот девяностого года подарил Лукьяновскому Дамскому попечительству о бедных при церкви Св. Феодора в Киеве в лице председательницы Совета того попечительства Екатерины Ивановны Иогансон, один участок пустопорожней усадебной земли, с разными растущими на оном деревьями, мерою земли согласно плану, составленному ученым лесничим Хильчевским и сторонами подписанному, всего пять тысяч двадцать пять квадратных сажен более или менее сколько в действительности в натуре окажется, в границах согласно тому же плану:

с фронта по Якубенковскому проулку от литеры А до литеры Б сорок семь и семьдесят пять сотых сажен, от литеры Б до литеры В по устанавливаемому Екатерининскому проулку шестьдесят сажен, с левой стороны от литеры В до литеры Г усадьба Истомина на протяжении семи и семи десятых сажен, от Г до Д усадьба того же Истомина на протяжении сорока сажен, от Д до Е усадьба того же Истомина на протяжении семи сажен и от Е до Ж по границе того же Истомина на протяжении десяти сажен, с правой стороны от литеры А до литеры К по границе с усадьбой дарителя тридцать три сажени, от литеры К, поворотя налево по линии, проходящей по ущелью до точки пресечения с тыльной границей литеры З семнадцать сажен и с тылу по границе с усадьбой дарителя от З до Ж семьдесят две сажени.

Настоящий дар, как видно из прописанной выше доверенности, учинен с тем:

первое, что из количества даримой земли две тысячи квадратных сажен смежных с усадьбой дарителя по линии А, К и З и выходящих фронтом на Якубенковский проезд предназначаются на устройство практической школы домоводства с огородом и садом в память родителей дарителя: отца Федора и матери Екатерины,

второе, что для осуществления этой цели и увеличения средств будущей школы остальную часть участка три тысячи двадцать пять сажен выходящих фронтом на Екатерининский проулок предоставляется попечительству продать частями или в полном составе и вырученные от этой продажи деньги обращаются в полугодовые вкладные билеты Киевского Общества Взаимного Кредита на имя Совета попечительства и расходуются им исключительно на сооружение школы, на обзаведение ее со всеми принадлежностями и на содержание в первые годы ее существования,

третье, если бы Совет попечительства не успел продать хотя половины указанного во втором пункте сей записи участка до тысяча девятьсот десятого года, то все непроданное возвращается надлежащим порядком в собственность дарителя, который вносит по пяти рублей за квадратную сажень в Киевское Общество Взаимного Кредита на имя попечительства для возведения и оборудования школы с огородом и садом, четвертое, если бы к семнадцатому марта тысяча девятьсот одиннадцатого года школа не была открыта или же по открытии ее попечительство по каким-либо непредвиденным причинам упразднилось, а духовное ведомство не согласилось бы заведовать школой на установленных уже основаниях, то настоящий дар теряет свою силу и подаренное имущество, за исключением уже проданных участков земли, возвращается надлежащим порядком в собственность дарителя и он принимает на себя заведывание школой, если от заведывания оной духовное ведомство откажется,

и пятое, Даритель оставляет за собой право снять на сколько ему понадобится всю продолговатую возвышенность в тылу первой части даримого имущества для расширения площади под огород и землю вывезти по своему усмотрению. Цену даримому имуществу стороны определяют по совести в тридцать тысяч рублей, с коей суммы все расходы по совершению и утверждению сей дарственной записи принимает на себя одаряемое попечительство. Настоящий дар Лукьяновское Дамское Попечительство о бедных при церкви Святого Феодора в Киеве приняло с благодарностью, как это видно из протокола общего собрания от пятого сентября тысяча девятьсот шестого года.

Даримое имущество никому не отчуждено, не передано, не отписано, не укреплено, нигде не заложено, в споре и под запрещением не состоит. Проект сего акта читан сторонам при вышепоименованных свидетелях, и по одобрении и удостоверении, что акт совершается по доброй воле сторон, понимающих его смысл и значение, вписан в актовую книгу, из которой вновь прочитан тем же порядком.

Выпись, оплаченную гербовым сбором по одному рублю двадцати пяти копеек с листа для представления в течение годового срока старшему нотариусу на утверждение, и главную выпись по утверждении выдать дарителю Алексею Федоровичу Якубенко в лице поверенного его Григория Яковлевича Прозорова.

В этом акте на двадцать девятой странице под четырнадцатой строкой приписано: «общих собраний, состоявшихся шестого марта тысяча девятьсот пятого года и пятого сентября тысяча девятьсот шестого года». На сей странице в восемнадцатой строке зачеркнуто: «все». По доверенности инженера надворного советника Алексея Федоровича Якубенко Протоиерей Григорий Яковлевич Прозоров живу в г. Киеве в здании Реального училища. По доверенности Совета попечительства о бедных при церкви Св. Феодора в Киеве председательница того же попечительства жена купца Екатерина Ивановна Иогансон живу в г. Киеве по Татарской улице соб. дом № 37. При совершении, чтении и подписании в нашем присутствии сей дарственной записи свидетелями были отставной подпоручик Александр Юльянович Лещинский, живу в г. Киеве по Назарьевской улице в д. № 15, отставной Старший Писарь Петр Феликсович Янковский, живу в городе Киеве по Мало-Владимирской улице в доме № 21. Нотариус гр. А. Плятер.

Кому и когда выданы выписи или копии.

Алексею Федоровичу Якубенко в лице его доверенного Протоиерея Григория Яковлевича Прозорора 28 апреля 1907 г.»

Михайло Кальницький,

дослідник київської старовини

Ілюстрація: Будинок колишньої Школи домоводства (вул. Тропініна, 10). Фото автора.

 


Код для вставки у блог / сайт

Переглянути анонс

«Київський Єрусалим» сто років тому, або декілька слів про найважливішу доброчинну установу при Лук’янівському храмі

Опіка над «складними дітьми» і бідними, допомога алкозалежним, організація притулку, парафіяльної школи – це далеко не повний перелік того, чим займалась парафія Феодорівського храму, що на Лукянівці у дореволюційні роки.Рубрики: Публікації | Історія в деталях |

4341 переглядів / Коментарів: 0

Теги: монастирі та храми Києва | "Киевский Иерусалим" |
Додати свій коментар

Версія для друкуВерсія для друку

Корисна стаття?

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


Попередні матеріали
Також у розділі

Цікаві статті
 

Шукайте нас у соціальних мережах та приєднуйтеся!

facebook twitter

vk

раскрутка и продвижение сайтов Ми в ЖЖ:  pvu1

Add to Google - додати в iGoogle

Ми на 


Православіє в Україні

Усе про життя Української Православної Церкви

добавить на Яндекс© Усi права на матерiали, що опублiкованi на сайтi, захищенi згiдно з українським та мiжнародним законодавством про авторськi права. У разi використання текстiв з сайту в друкованих та електронних ЗМI посилання на «Православіє в Україні» обов`язкове, при використаннi матерiалiв в Iнтернетi обов`язкове гiперпосилання на 2010.orthodoxy.org.ua. Адреса електронної пошти редакцiї: info@orthodoxy.org.ua

    Рейтинг@Mail.ru